MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen i Krudtuglen

Krudtuglen er en del af Ravsted Børneunivers, hvor vi arbejder med at skabe den røde tråd i barnets liv fra børnehave til skole. Krudtuglen er kendetegnet ved at være et åbent hus, hvor alle børn kan færdes frit. Pædagoger og pædagogmedhjælpere udviser tillid til, at børnene kan tage ansvar for den store frihedsgrad. Der lægges vægt på at venskaber støttes, og at venskaber gerne sker på tværs af stueopdelingen, skolen og fritteren.

Vi har fokus på at have en god tone overfor hinanden.

Informationer

I garderoben er der opslagstavler og whiteboardtavler, hvor vi løbende fortæller om, hvad der er sket og hvad der skal ske. Vi benytter i høj grad også whiteboardtavlerne som en del af dokumentationsarbejdet i forhold til den Pædagogiske Læreplan. Husk også at se eventuelle opslag - ferieopslag, opslag om smitsomme sygdomme, opslag om arrangementer m.m. Det er vigtigt at I (så hurtigt som muligt) skriver "barnet” på diverse ferieopslag, da økonomien stiller begrænsninger for vores mulighed for at bruge vikar ved personalets ferie og sygdom!

Følg også med på forældreintra, hvor vi løbende ligger billeder ud fra vores dagligdag og ture, samt opslag om diverse arrangementer og møder.

Pædagogisk praksis

Når barnet begynder i børnehave, gør vi meget ud af modtagelsen, for dermed at danne grobund for barnets tryghed. Barnet får sin egen garderobeplads med sit eget symbol/billede, samt en skuffe til private sager, tegninger og andet på stuen, ligeså med eget symbol på. Personalet på barnets stue tager sig ekstra god tid til barnet i starten, og følger barnet rundt i huset, til det er parat til at udforske på egen hånd. Det er vigtigt, at forældrene er med i børnehave de første dage, indtil barnet føler sig trygt.

Når vi modtager barnet i det daglige, giver vi os god tid til at sige farvel og vinke til forældrene sammen med barnet. Den daglige kontakt mellem forældre og personale vægter vi meget højt. I perioder kan et barn have svært ved at sige farvel til sine forældre, og vil holde om og trøste efter behov.

Legen har stor betydning for barnets udvikling. Børn lærer en masse om livet gennem legen og kontakten med andre børn. Men det er de voksne, der har ansvaret for børnene - forældrene hjemme og personalet i børnehaven - der som guider kan tage barnet ved hånden i refleksionen og forsøget på at finde muligheder, veje og svar.

Børn opnår gennem legen forståelse for dem selv, deres følelser og deres omverden, bearbejder indtryk og oplevelser og afprøver hinandens grænser.

Vi lægger vægt på at venskaber støttes og at venskaber gerne sker på tværs i universet. Det er betydningsfuldt at have en ven. Børnene må færdes frit i hele huset og på udearealerne. Venskaber mellem børn forudsætter blandt andet leg og samvær udenfor voksenverdenen. Gode legerelationer fører ofte til venskab og vi støtter og hjælper, hvor det kan være svært.

I vores hus er der plads til byggeri, rollelege, udklædning, bevægelseslege, voldsomme lege, regellege, dukkekrog og stille lege. Vores daglige pædagogiske praksis tager udgangspunkt i, og respekterer det der rører sig i det enkelte barn og i børnegruppen. “Et godt børneliv i Krudtuglen skal sætte legen i centrum, give børnene mulighed for mange oplevelser og for at afprøve mange ting, samt lade børnene være deres egne personligheder” Dagsrytme Det er traditioner og den kontinuitet, som de skaber, der binder vores tilværelse sammen.

Faste holdepunkter er vigtige for både børn, forældre og personalet. Derfor værdsætter vi i børnehaven genkendelighed, ritualer og "plejer", for det skaber tryghed og styrker fællesskabsfølelsen.

KI. 06.30 Børnehaven åbner

KI. 06.30 - kl. 08.00 Børnehaven serverer morgenmad

KI. 06.30 - kl. 09.00 Aktiviteter og leg på tværs af grupperne

KI. 09.00 - kl. 12.00 Gruppetid, børnene samles i deres basisgruppe. I grupperne sker der følgende i løbet af ugen:

Grupper/idræt i gymnastiksalen

Højtlæsning af 6. klasse og tur dag for alle grupper

Grupper/idræt i gymnastiksalen

Morgensang på skolen - Grupper

Fælles rundkreds og sang, der laves bål

KI. 11.30 - kl. 12.00 Vi spiser madpakker i grupperne

KI. 12.00 - kl. 13.30 Sovebørn hviler/sover / Vi går på legeplads

KI. 14.30 - kl. 15.00 Børnene tilbydes frugt/boller

KI. 15.00 - kl. 16.30 Aktiviteter og leg på tværs af grupperne ude og inde

Kl. 16.30 Børnehaven lukker (dog kl. 15.30 om fredagen)

Aktiviteter

Børnehavens forskellige aktivitetstilbud er:

Værkstedsarbejde

Bål

Børnesamlinger, hvor alle børn har mulighed for at komme til orde og hvor der er mulighed for at synge og lege smålege, eller fortælle hinanden historier.

Vi afholder i efteråret en temauge, som kan handle om kultur eller noget kreativt med udgangspunkt i årstiden.

Gåture og leg i naturen nær os.

Bedsteforældre-og pårørende besøgsdag, børnene inviterer bedsteforældre eller et andet familiemedlem og viser dem børnehaven. Der vil være mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med børnene.

Traditioner

Januar:

 • Maddag /Smør selv
 • Besøg af dagplejen

 

Februar:

 • Fastelavn
 • Maddag /Smør selv
 • Besøg af dagplejen
 • Temauge med skolen

 

Marts:

 • Påskefrokost
 • Besøg af dagplejen
 • Indskolingsforløbet for kommende skolebørn starter.

 

April:

 • Besøg af tandplejen
 • Besøg af dagplejen
 • Maddag /Smør selv

 

Maj:

 • Blomsternes dag - vi planter og sår urtehaven til
 • Lejr med to overnatninger for alle børn
 • Fællesdag med den tyske børnehave, dagplejen i oplevelsesparken
 • Biller og humlebier til dyrskue i Aabenraa
 • Maddag /Smør selv

 

Juni:

 • Vi kører de kommende skolebørn over på skolen i trillebor — skolebørnene danner espalier med flag
 • Sankt Hans - dagplejen er inviteret
 • Maddag /Smør selv
 • Dagplejen på besøg

 

Juli:

 • Sommerferie - der er et gennemgående tema i ferieugerne.

 

August:

 • Opstart af nye grupper
 • Dagplejen på besøg
 • Besøg af tandplejen
 • Maddag /Smør selv

 

September:

 • Fællesdag med den tyske børnehave og dagplejen i oplevelsesparken.
 • Maddag /Smør selv
 • Forældremøde

 

Oktober:

 • Motionsdage med skolen
 • Dagplejen på besøg
 • Maddag/Smør selv

 

November:

 • Vi laver julegaver
 • Bedsteforældredage
 • Billerne henter juletræer
 • Dagplejen på besøg
 • Maddag/Smør selv

 

December:

 • Julehygge med klip
 • Julefrokost
 • Nisserne er med hjemme
 • Tandplejen kommer på besøg
 • Dagplejen på besøg til hygge og dans om juletræet
 • Fejre luciadag sammen med den tyske børnehave
 • I kirke med hele Universet — lanterneoptog
 • Vi spiser risengrød efter turen til kirke

En gang om ugen læser 6. klasse højt for børnehavebørnene Hver torsdag deltager børnehaven i morgensang.

Børnehavens faste personale

 • Fællesleder: Judith Gripping
 • Pædagog Anette Krogh Petersen
 • Pædagog Bente Svensson
 • Pædagog Karina Metcalfe
 • Pædagogmedhjælper Gitte Schmidt
 • Pædagogmedhjælper Mai-Britt Jørgensen
 • Nogle gange har vi praktikanter og personer i løntilskud

 

Førskolebørn/kommende skolebørn deltager i en forskole gruppe en periode.

Formålet med en forskolegruppe er blandt andet, at børnene kan udfordres svarende til præcis deres alder, hvor de bliver udfordret sprogligt og kreativt, hvor de kan lege, tegne og arbejde uden så mange afbrydelser.

Endvidere giver det os en bedre viden om det enkelte barn, så vi på en kvalificeret måde kan udtale os om, hvorvidt vi skønner barnet skolemodent.

Forskolegruppens forløb slutter af med en overnatning enten i børnehaven eller sommerhus/hytte.

Samarbejde med Skolen og Fritteren

Vi vurderer i samarbejde med skolen, hvilke kompetencer børnene skal besidde for at være klar til at starte i skole. Det betyder at vi har samarbejde med børnehaveklasselederen, om hvordan vi bedst støtter og udvikler børn, der har svært ved at klare overgangen til Skolen. Vi har idræt sammen med Børnehaveklassen og besøger skolen og samarbejder meget i det forår, hvor førskolebørnene skal starte i skole. Ligeledes læser 6. klasse højt for børnene en gang ugentlig og de er deres skolevenner, når de starter i Børnehaveklassen. Der er fælles legearealer/skolegård for børnehave og skolebørn. Alt sammen for at lette overgangen fra børnehave til skole, til børnenes bedste. Genkendelighed er lig med tryghed.

Sprogvurdering af 3 årige

I dagtilbudsloven står der at "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle 3-arige børn i kommunen en sprogvurdering og skal efter behov tilbyde sprogunderstøttende aktiviteter....”

I børnehaven vil vi desuden for alle børn, have opmærksomhed på om deres sprog er i en aldersvarende udvikling.

Kartotekskort

Ved barnets start får I udleveret et kartotekskort, og jeg vil bede jer være opmærksomme på, at I der blandt andet bliver bedt om at give tilladelse til at barnet må:

 • “Køre i privat bil” Vi benytter os kun af private biler i "nødstilfælde”. Hvis vi ikke kan fa fat i jer, men skønner at det er nødvendigt at tage i lægehuset.
 • "Fotograferes til institutionens hjemmeside”. Vi vil gerne kunne bruge hjemmesiden til at vise lidt af børnenes liv i Krudtuglen frem og det gøres bedst med billeder af børnene i børnehaven. Der vil selvfølgelig ikke blive lagt billeder på hjemmesiden, hvor der fremkommer børn, der er afklædte.

 

Forældresamarbejde

Personalet i Krudtuglen lægger stor vægt på at have et godt samarbejde med jer forældre, for derigennem at skabe de bedste betingelser for jeres barn.

I tilbydes samtaler omkring jeres barn, mens det går i børnehaven. Ca. 3 måneder efter jeres barn er startet i børnehaven, vil I blive tilbudt en samtale om, hvordan jeres barn er faldet til. Når barnet er ca. 4 år tilbyder vi, efter behov, en samtale igen, hvor vi blandt andet snakker om hvad jeres barn skal nå at lære mens det går i børnehaven. Sidst tilbyder vi en samtale i vinteren inden skolestart for, at vi sammen med jer kan vurdere jeres barns måde at håndtere overgangen til skolen.

I det daglige vil vi gerne bruge tid på at tale med jer om jeres barn, om ting der foregår i børnehaven og hjemme. Hvis der er noget særligt at vide hjemmefra er det vigtigt at vi får besked om det.

Det kan være hvis jeres barn har haft en urolig nat eller at morgenen har været konfliktfyldt hjemme.

Alle vores vigtige og generelle informationer skrives på stuernes informations-tavler, som skal læses hver dag.

I som forældre er velkomne til at deltage i forskellige aktiviteter og ture sammen med jeres barn og i det hele taget at være i børnehaven for hyggens skyld, vi giver altid kaffe eller te. Det er rart for både børn, forældre og personale, at alle kender hinanden godt.

Vi forventer til gengæld at I som forældre:

 • På loyal måde forholder jer til børnehavens pædagogiske linje.
 • Interesserer jer for børnehavens hverdag og er deltagende.
 • Afleverer jeres barn så personalet har sagt goddag og set det.
 • Giver os besked hvis andre end jer selv skal hente jeres barn.
 • Hjælper barnet med at rydde legetøj væk og garderobe op, når det hentes og siger farvel til personalet.

En gang om året holder vi arbejdsdag som er et arrangement, hvor børn, forældre og personale mødes for at male og reparere legeplads, eller andre ting der kommer børnene til gode. Efter endt arbejde spiser vi mad sammen, børnehaven giver aftensmad.

Ferie

Krudtuglen holder ferielukket 1 uge om året. I sommer ferien i uge 30, samt en uge omkring jul og nytår. Dette giver oplagt mulighed for at alle børn og forældre kan holde ferie sammen. Alle børn har brug for ferie fra deres børnehave, ligesom vi voksne har brug for ferie fra vores dagligdag. Børnene har brug for at have nogle oplevelser som de kan referere til når de kommer tilbage i børnehaven. Det kan være oplevelser som I har hjemme sammen.

Hvis I alligevel har brug for pasning af jeres barn i den ferielukkede uge, tilbydes der pasning i en anden daginstitution.

Sundhedspolitik Vi har i børnehaven en sundheds- og kostpolitik, og vægter et miljø som tilgodeser bevægelsesaktiviteter både ude og inde. Desuden skal børnene have sunde måltider, når de er i børnehaven.

Det betyder at:

I giver jeres barn en sund og nærende madpakke med hver dag.

At vi snakker med børnene om hvad der er sundt og vigtigt at spise, for at leve et godt og aktivt liv.

At vi lærer børnene om vigtigheden af god håndhygiejne, og hjælper dem til at lære at vaske hænderne godt nok uden hjælp.

Vi fejrer gerne fødselsdag med jeres barn i børnehaven eller hjemme hos jer, og vi anbefaler at I tænker i sund kost når I sammen med jeres barn planlægger hvordan fødselsdagen skal fejres.

Der er rygeforbud i Aabenraa Kommune, og rygning er strengt forbudt på børnehavens matrikel.

Sygdom

Syge børn modtages ikke i børnehaven. Det betyder at jeres barn skal være frisk nok til at deltage i aktiviteterne i hverdagen, også udeleg. Hvis jeres barn har brug for medicin mens det er i børnehave, giver vi det. Blot skal der være lægens anvisninger til barnet angivet på medicinen. Det er vigtigt at børnehaven informeres når jeres barn er syg. Informationerne bruges til at informere om eventuel smittefare og til statistik i forhold til sundhedsplejens forebyggelsesindsatser.

Mange børn får på et eller andet tidspunkt i deres barndom lus i håret. Dette kan forsøges forebygget, ved at I gør det til en rutine jævnligt at kæmme jeres barns hår med en tættekam. Et barn må gerne komme i børnehaven når det er i behandling for lus enten ved kæmning eller kemisk behandling. (Børn- og ungelægen anbefaler både at kæmme regelmæssigt og bruge kemisk behandling).

Praktiske informationer

Legetøj med hjemmefra: jeres barn må gerne have noget af sit eget legetøj med. Det kan være trygt indimellem at have noget med hjemmefra. Men husk på at det kan gå itu og blive væk i børnehaven - vi påtager os ikke ansvaret for medbragt legetøj. Egne cykler må også medbringes, husk cykelhjelm.

Legepladssikkerhed: hver dag laver personalet et visuelt legepladstjek, således at legepladsen er i forsvarlig stand når børnene færdes der. Desuden bliver legepladsen tjekket for fejl og mangler en gang om året af Kommunens certificerede legepladsinspektør.

Fri fra børnehaven: Børnehaven skal informeres hvis jeres barn ikke kommer i børnehaven, både ved fridag, ferie og sygdom. Desuden skal vi også informeres hvis andre henter jeres barn, så vi trygt kan overlade barnet til nogen, der for os er fremmede.

Vi vil også gerne vide hvis der sker ændringer i jeres barns data, såsom nye telefonnumre, adresse, forældres arbejdsplads og lignende.

Maden: Børnene skal hver dag have en madpakke med.  Der er forældre arrangeret frugtordning i børnehaven, opslag derom findes i børnehaven. Hvis man ikke ønsker at benytte sig af denne ordning, skal barnet også have 1 stykke frugt med hverdag. De børn der trænger til en eftermiddags-madpakke kan også have det med. Børnene må til enhver tid tage et stykke mad hvis de har behov for det.

I ferier har hvert barn en frugtpose med til sig selv.

Skiftetøj: Børnene skal hver dag have skiftetøj med, som kan lægges i deres garderobe. Derudover skal de have regntøj og gummistøvler, indesko samt fodtøj og overtøj tilpasset årstiden. Alle ejendele bedes mærket med barnets navn, det letter os når vi rydder op, og det hjælper jer med at finde tøj og ting der bliver væk. For at barnet kan overskue sin garderobeplads og øve sig i selvhjulpenhed, er det vigtigt for barnet, at I forældre hjælper det med at holde orden på garderobepladsen og det tøj, der evt. måtte være i tørreskabene.

Skopolitik: Krudtuglen har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en skopolitik, der går ud på, at man ikke må færdes med sko i Krudtuglen.

Når børn og voksne går ind i institutionen, tager de skoene af og sætter dem på de dertil indrettede hylder og voksne i de dertil indrettede skobakker ude på gangen.

Solcreme: Når det er sommervejr skal I smøre jeres barn med solcreme inden det kommer i børnehaven. Vi supplerer og smører efter behov midt på dagen.

Med venlig hilsen

Personale, Fællesbestyrelse og Ledelse